Chào các bạn, hôm nay mình sẽ viết tiếp phần 2, cũng là phần cuối về việc giới thiệu, sử dụng Pandas trong Python để thao tác, xử lý dữ liệu. Bài lần trước các bạn đã biết cách tạo Pandas DataFrame, các cách hiển thị dữ liêu, filter cũng như thêm cột vào DataFrame. Lần này, chúng ta tiếp tục thử tính toán, Pivoting, và cách sử dụng Group by.

Tính toán thống kê

Thử tính toán theo hàng hoặc cột của DataFrame

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#Tính tổng theo cột
df_sample["point1"].sum(axis=0) # Tính tổng tất cả giá trị của point1
#axis=0 nghĩa là hướng tính sum theo chiều dọc, mặc định là 0 nên không cần viết lại cũng được

df_sample[["point1","point2"]].sum(axis=0) #score1,score2 khi đồng thời muốn tính 2 cột. Trả về 2 giá trị.
#point1  750.0
#point2  750.0


#Tính theo hàng
df_sample[["point1","point2"]].sum(axis=1) 
#Tính tổng theo từng dòng, tổng = cột point1 + point2
#axis=1 thì hướng tính sum theo hàng ngang. Ở Pandas, sử dụng axis nhiều nên bạn biết rõ thì sẽ tốt hơn.

Để biểu thị axis = 0 và 1 nghĩa là thế nào, đơn giản như hình sau: axis Như hình trên, ví dụ muốn tính toán theo hàng, tức là theo chiều ngang → axis=1

Pivoting

Hỗ trợ rất nhiều trong việc tính toán group by theo cột, được ứng dụng rất nhiều trong thực tế công việc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
df_sample.pivot_table("point1",   #Chỉ định cột cần tính
            aggfunc="sum", # Cách tính
            fill_value=0,  # Trong TH không có giá trị thì fill 0
            index="class", # Giống như groupby, Cột nào sẽ làm hàng
            columns="day_no")  #Cột nào sẽ làm cột
#day_no day1 day2
#class       
#A    300   0
#B     0  300
#C    100  50

Group_by

1
2
3
4
5
6
7
df_sample_grouped = df_sample.groupby("day_no", as_index=True) # Group_by theo day_no
df_sample_grouped[["point1","point2"]].sum()
# Sử dụng sum với object df_sample_grouped.
#    point1 point2
#day_no        
#day1    400   330
#day2    350   420

Lưu ý: as_index=True thì key sử dụng làm groupBy sẽ thành index as_index=False thì sẽ đánh index lại từ 0. Lợi ích của việc sử dụng as_index=True là nếu muốn lấy dữ liệu day1 thì chỉ cần:

1
2
3
4
df_sample_grouped.loc['day1']
#point1  400
#point2  330
#Name: day1, dtype: int64

Nếu as_index=False và muốn lấy dữ liệu day1 thì index lúc này không phải là day_no nên cần phải làm như sau :

1
2
3
df_sample_grouped.loc[df_sample_grouped.day_no == 'day1']
# day_no  point1 point2
#0  day1   400   330

Về hiệu năng thì tương tự như việc đánh index trong SQL, sử dụng df_sample_grouped.loc['day1'] sẽ nhanh hơn rất nhiều. ##Tổng kết Phần 2 cũng là kết thúc chuỗi bài viết về Pandas, trên đây là những chức năng hay sử dụng trong quá trình thực tế. Chắc chắn sẽ giúp ích cho các bạn mới làm quen với Pandas. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sau.