Posts Hồi quy tuyến tính - Hồi quy đơn giản, phức tạp
Post
Cancel

Hồi quy tuyến tính - Hồi quy đơn giản, phức tạp

Với bài viết này, mình sẽ chia sẻ về phương pháp hồi quy tuyến tính là gì, cách tạo model hồi quy tuyến tính sử dụng thư viện scikit-learn của Python. Đầu tiên, hồi quy tuyến tính là gì nhỉ ?

Hồi quy tuyến tình là

Model hồi quy tuyến tính (Linear Regression) được biểu diễn dưới dạng công thức toán học như ảnh dưới, là loại model dự đoán giá trị của biến mục tiêu dựa trên giá trị của biến giải thích. linearregression3-768x174 Trường hợp chỉ có 1 biến giải thích thì sẽ được gọi là phân tích hồi quy đơn giản. biến số giải thích từ 2 trở lên được gọi là phân tích hồi quy phức tạp.

Hồi quy tuyến tính sử dụng scikit-learn

Trong scikit-learn cung cấp class sklearn.linear_model.LinearRegression, Class này dùng để biểu diễn công thức hồi quy tuyến tính sau đó dự đoán kết quả với data test.

Cách sử dụng class sklearn.linear_model.LinearRegression

1
sklearn.linear_model.LinearRegression(fit_intercept=True, normalize=False, copy_X=True, n_jobs=1)

Biến số

fit_interceptnếu setting False, Khong tính toán những điểm cắt với trục y. Biến mục tiêu chắc chắn phải nằm trên đường thẳng đi qua gốc toạ độ. (Default: True)
normalizeNếu set True thì chuẩn hoá biến giải thích trước. (Default: False)
copy_XCó lưu lại data trong memory rồi mới chạy không (Default: True)
n_jobsSố job sử dụng khi tính toán, -1 sẽ là dùng hết. (Default: 1)

Attribute của class LinearRegression

coef_Trả về hệ số hồi quy
intercept_Trả về sai số

Method

fit(X, y[, sample_weight])Tiến hành tìm phương trình hồi quy tuyến tính
get_params([deep])Lấy parameter đã sử dụng
predict(X)Sử dụng model vừa tạo được tiến hành dự đoán
score(X, y[, sample_weight])Đưa ra hệ số quyết định R2. Không phải lúc nào giá trị dự đoán cũng giống vs giá trị thực tế. Hệ số quyết định ~ 1 thì độ chính xác càng cao, ~ 0 thì sai lệch lớn

Chuẩn bị dữ liệu

Lần này chúng ta sẽ sử dụng bộ data dùng để phân tích chất lượng của rượu winequality-red.csv của đại học California-Berkeley.

Các column của data

fixed acidityNồng độ axit tartaric
volatile acidityTính axit
citric acidNồng độ axit Citric
residual sugarNồng độ đường dư
chloridesNồng độ clo
free sulfur dioxideNồng độ acid sulfurous tự do
total sulfur dioxideNồng độ acid sulfurus
densityMật độ m/v(khối lượng/đơn vị thể tích)
pHpH
sulphatesNồng độ sunfat
alcoholNồng độ alc
qualityĐiểm đánh giá chất lượng rượu từ 0-10

Đọc dữ liệu từ file csv

Tại đây mình sử dụng jupyter notebook để code và dùng notebook cũng thuận tiện cho việc hiển thị biểu đồ.

1
2
3
4
5
import pandas as pd
import numpy as np

wine = pd.read_csv("winequality-red.csv", sep=";")
wine.head

----------2017-09-17-14.07.56

Phân tích hồi quy đơn giản

Như mình đã nói, hồi quy đơn giản khi chỉ có 1 biến giải thích. Lúc này phương trình sẽ có dạng y = ax+b.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
# import thư viện sklearn.linear_model.LinearRegression
from sklearn import linear_model
clf = linear_model.LinearRegression()

# Sử dụng "density (mật độ)" làm biến giải thích
X = wine.loc[:, ['density']].as_matrix()

# Sử dụng "alcohol (Số độ cồn)" làm biến mục đích
Y = wine['alcohol'].as_matrix()

# Tạo model suy đoán
clf.fit(X, Y)

# Hệ số hồi quy
print(clf.coef_)

# Sai số
print(clf.intercept_)

# Score
print(clf.score(X, Y))

Kết quả sẽ được như sau: ----------2017-09-17-14.27.30

Vậy công thức hồi quy đơn giản dạng y = ax+b sẽ là: [alcohol] = -280.16382307 × [density] + 289.675343383

Biểu diễn kết quả tính toán phía trên lên toạ độ 2 chiều. Đường thẳng chính là phương trình hồi quy tìm được.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# sử dụng package matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt

# Biểu diễn sự phân bố tập dữ liệu input
# c: color
plt.scatter(X, Y, c='b')

# Đường thẳng hồi quy
plt.plot(X, clf.predict(X))
plt.show()

----------2017-09-17-14.38.41

Phân tích hồi quy phức tạp

Tiếp tục với ví dụ tìm phương trình hồi quy phức tạp. Mình sẽ chọn ‘quality’ làm biến mục tiêu, các biến còn lại là biến giải thích.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
from sklearn import linear_model
clf = linear_model.LinearRegression()

# Tạo dataframe chỉ chứa data làm biến giải thích
wine_except_quality = wine.drop("quality", axis=1)
X = wine_except_quality

# Sử dụng quality làm biến mục tiêu
Y = wine['quality']

# Tạo model
clf.fit(X, Y)

# Hệ số hồi quy
print(pd.DataFrame({"Name":wine_except_quality.columns,
          "Coefficients":clf.coef_}).sort_values(by='Coefficients') )

# Sai số
print(clf.intercept_)

----------2017-09-17-14.48.04 Dễ dàng tìm được phương trình hồi quy phức tạp như sau:

1
2
3
4
5
6
7
[quality] = -17.881164 × [density] + -1.874225 × [chlorides] +
      -1.083590 × [volatile acidity] + -0.413653 × [pH] +
      -0.182564 × [citric acid] + -0.003265 × [total sulfur dioxide] +
      0.004361 × [free sulfur dioxide] + 0.016331 × [residual sugar] +
      0.024991 × [fixed acidity] + 0.276198 × [alcohol] +
      0.916334 × [sulphates] + 21.9652084495

Chuẩn hoá các biến số

Mục đích để biết mức độ ảnh hưởng của các biến số giải thích đến biến mục tiêu như thế nào. Tiến hành chuẩn hoá xong, chúng ta sẽ biết được yếu tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng của rượu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
from sklearn import linear_model
clf = linear_model.LinearRegression()

# chuẩn hoá dữ liệu các cột
wine2 = wine.apply(lambda x: (x - np.mean(x)) / (np.max(x) - np.min(x)))
wine2.head()

# Tạo dataframe không chứa quality làm biến giải thích
X = wine2.drop("quality", axis=1)

# Sử dụng quality làm biến mục tiêu
Y = wine2['quality']

clf.fit(X, Y)

print(pd.DataFrame({"Name":X.columns, "Coefficients":np.abs(clf.coef_)}).sort_values(by='Coefficients') )

print(clf.intercept_)

Dữ liệu sau chuẩn hoá ----------2017-09-17-15.14.52

----------2017-09-17-15.15.06 Nhìn vào kết quả, ta có thể dễ dàng thấy alcohol có giá trị lớn nhất, đồng nghĩa với việc biến số này ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng của rượu.

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.